top of page

TKS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK SİBEL KAVUNOĞLU Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

Bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni, TKS Eğitim Ve Danışmanlık Sibel Kavunoğlu’nın  Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizlere sunduğu ve sunacağı hizmetlere ilişkin olarak; kişisel veriler topladığını ve işlediğini, bu çerçevede ne tür kişisel veriler topladığını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, Şirketimizin[HT1]  işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi aşağıda açıklamaktadır.

1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla TKS Eğitim Ve Danışmanlık Sibel Kavunoğlu’nın  şahıs şirketi tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kendi istek ve iradenizle bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (ad, soyad,  firma adı, telefon numarası, e-posta, faaliyet alanı,  bilgileri gibi) size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla işlenmektedir.

Bunun yanı sıra 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla da, kişisel verileriniz işlenmektedir.  Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel verileriniz bu defa Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5 ve 6’da yer alan istisnalar saklı olmak kaydıyla, verdiğiniz açık rızanıza istinaden, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.
Elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek, müşteri memnuniyetini ölçmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini alacağınız ürün veya hizmetleri yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz aktarılabilecektir. Şirket bünyesinde bulunan tüm paylaşılan bilgileriniz, ilgili mevzuat çerçevesinde ve size ihtiyacınız olan ve talep ettiğiniz hizmeti sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

TKS Eğitim Ve Danışmanlık Sibel Kavunoğlu şahıs şirketi sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel kampanya faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla saklanmakta ve bu amaçlarla kullanılmaktadır. Ayrıca, şirket, müşteri memnuniyetini ölçmek üzere müşterileriyle bağlantıya geçebilmektedir. Sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş/hizmet ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri isleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, TKS Eğitim Ve Danışmanlık Sibel Kavunoğlu tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

 • TKS Eğitim Ve Danışmanlık Sibel Kavunoğlu’nun   yürüttüğü faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

 • TKS Eğitim Ve Danışmanlık Sibel Kavunoğlu’ iş/hizmet ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;

 • TKS Eğitim Ve Danışmanlık Sibel Kavunoğlu’’nın ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıldığı

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; TKS Eğitim Ve Danışmanlık Sibel Kavunoğlu’ya ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:

 • TKS Eğitim Ve Danışmanlık Sibel Kavunoğlu’nun yürüttüğü faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

 • TKS Eğitim Ve Danışmanlık Sibel Kavunoğlu’nun ve iş/hizmet ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması; ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

4. Kişisel Verilerin Paylaşılması İzni

Bizimle paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, kampanya bildirimi, üyelik işlemleri, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için şirketimiz tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Kişisel verilerinizin aktarılmasına/paylaşılmasına izin verdiğiniz üçüncü kişiler, tahdidi olmamak kaydıyla, aşağıdaki gibidir:

 • TKS Eğitim Ve Danışmanlık Sibel Kavunoğlu

 • Kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlar.

 • Bizimle irtibata geçerek kişisel verilerinizi aktardığımız/paylaştığımız diğer üçüncü kişiler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 • Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin tam ve zamanında sunulabilmesi, tarafınıza gereği gibi hizmet verilebilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

5.Veri Sahibi Olarak KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Haklar

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.nefestr.com internet adresinde yer alan  iletişim formu’nu kullanarak iletebilirsiniz. Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

6. Kişisel Veri Saklama Süresi

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanır.

7. Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri …… internet adresine ulaşarak yapabilirsiniz.

8. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman vermiş olduğunuz açık rızanızı geri alma hakkınız bulunmaktadır.
Söz konusu açık rızanızı geri almak için dilediğiniz zaman  info@nefestr.com mail adresine bu yönde e-posta gönderebilirsiniz.

9. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

TKS Eğitim Ve Danışmanlık Sibel Kavunoğlu bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası dokümanında her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması Politikası TKS Eğitim Ve Danışmanlık Sibel Kavunoğlu’nun www.nefestr.com internet sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

10. Son Hüküm

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası” nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve şirketimize ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrı kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin Şirketiniz tarafından yasadaki ve yukarıdaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına izin veriyorum.

 

../../2022

 

İSİM-SOYİSİM

 

İMZA

 

 [HT1]Metni hazırlayacak olanın şahıs olması halinde tüm şirket olanların değişmesi gerekir.

bottom of page